ورود و ثبت نام

آزمون NEO

آزمون NEO

لطفاً پس از خواندن هر عبارت نگرش کلی خود را نسبت به آن، با انتخاب یکی از گزینه های کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملاً موافقم در پاسخنامه، نشان دهید.

مرحله ۱ از ۲۱